Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Publicatie in het Nieuw Juridisch Weekblad van 27 december 2023

OVERHEIDSOPDRACHTEN: ZORGVULDIGHEID VAN EEN PROFESSIONELE INSCHRIJVER

De Raad van State zet – geheel terecht – (nogmaals) de puntjes op de ‘i’ door te wijzen op de professionaliteit van inschrijvers die deelnemen aan overheidsopdrachten (zie ook o.a. RvS 9 augustus 2011, nr. 214.776, BV Hilton Engineering en RvS 26 januari 2021, nr. 249.607, GMBH R2P). Niet enkel wijst de Raad op het feit dat bij het beoordelen van de duidelijkheid van een bestek er moet rekening worden gehouden met het geheel van de besteksbepalingen (om de concrete draagwijdte van een overheidsopdracht vast te kunnen stellen en te begrijpen), maar ook dat een aanbestedende overheid er redelijkerwijs mag van uitgaan dat de inschrijvers op een overheidsopdracht op de hoogte zijn van de op hen rustende wettelijke en reglementaire verplichtingen en deze ook zullen naleven bij het formuleren van hun aanbod en de uitvoering van een overheidsopdracht. Indien men – om te kunnen voldoen aan voormelde verplichtingen (vanuit sectorspecifieke regelgeving) – zich beroept op een derde entiteit – is het (vanuit de wetgeving op de overheidsopdrachten) verplicht dat een inschrijver bij zijn offerte een schriftelijke verklaring voegt van deze entiteit, waarin die entiteit zich ertoe verbindt om de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen (incl. het toevoegen van een afzonderlijk UEA of Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor opdrachten op Europees niveau) en dit op straffe van onregelmatigheid van diens offerte in de zin van artikel 76 van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017). Tot slot wordt bevestigd dat een minimaal niveau – zoals verplicht op te nemen bij een kwalitatief selectiecriterium – kan bestaan uit de (minimale) voorwaarden die vervuld moeten zijn om een dergelijke vergunning te kunnen verkrijgen. Een gewaarschuwd professioneel inschrijver …

Opgemaakt door mr. Manik Peferoen