Privacyverklaring

A. VOORWERP

Onderliggende privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door bvba Wim Rasschaert Advocatenkantoor (hierna Rasschaert Advocaten), met ondernemingsnummer 0822.889.008, Gentse Steenweg 323, 9620 – Zottegem. Voor verdere informatie kan u rechtstreeks contact opnemen via wrasschaert@rasschaertadvocaten.be.

Deze privacyverklaring is toepasselijk op al onze cliënten. Bij het gebruik van de website rasschaertadvocaten.be worden in beginsel geen gegevens verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevens worden enkel verwerkt bij het rechtstreeks contacteren van Rasschaert Advocaten in het kader van haar beroepsactiviteit als advocatenkantoor. Bij het verwerken van deze gegevens wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming integraal gerespecteerd.

B. DOELEINDEN

Rasschaert Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen om de volgende doeleinden na te streven:

 • Het communiceren met de gebruiker in het kader van onze beroepsactiviteiten, daarin begrepen het verschaffen van inlichtingen over onze diensten.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten in het kader van onze beroepsactiviteiten.
 • Het aanmaken en beheren van ons cliëntenbestand.
 • Het uitvoeren van onze administratie, onze facturatie en onze boekhoudkundige verplichtingen.
 • Het naleven van wetgeving en/of deontologische verplichtingen die toepasselijk is/zijn op ons advocatenkantoor.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en het verscherpen van onze expertise door het verzamelen van casuïstiek.

Rasschaert Advocaten zal geen persoonsgegevens verwerken in het kader van geautomatiseerde individuele besluitvorming noch in het kader van profilering. Onder profilering dient te worden verstaan, conform de definitie uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

C. JURIDISCHE BASIS

Rasschaert Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen indien volgende omstandigheden zich voordoen:

 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst in het kader van onze beroepsactiviteiten;
 • Wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Rasschaert Advocaten of van derden te behartigen, behoudens in het geval waarin uw belangen of rechten zwaarder doorwegen dan onze eigen belangen en/of die van derden;
 • Wanneer de verwerking van uw gegevens een wettelijke verplichting uitmaakt.

Van zodra u zich akkoord verklaart met onderliggende privacyverklaring, geeft u Rasschaert Advocaten de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te ver werken en verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze gegevensverwerking, conform deze privacyverklaring, wordt uitgevoerd.

D. PERSOONSGEGEVENS

Rasschaert Advocaten verwerkt enkel deze soorten van persoonsgegevens:

 • M.b.t. natuurlijke personen: naam, voornaam, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, ondernemingsnummer, rijksregisternummer of paspoortnummer, domicilieadres en eventueel verblijfsadres, beroep, gebruikelijk rekeningnummer, kopie van identiteitskaart of paspoort (voor- en achterzijde), kopie van KBO-inschrijving, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van eventuele lasthebber(s) van deze natuurlijke personen;
 • M.b.t. rechtspersonen: rechtsvorm, vennootschapsnaam, handelsnaam, maatschappelijke zetel, uitbatingszetel, KBO-nummer, btw-nummer, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, kopie van oprichtingsakte en/of (gecoördineerde) statuten, gebruikelijk rekeningnummer, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van bestuurders en/of aandeelhouders en/of begunstigden en/of hoofdcontactpersonen en/of eventuele andere lasthebber(s) van deze rechtspersonen;
 • Gerechtelijke en/of strafrechtelijke gegevens in zoverre dit noodzakelijk is voor de verdediging van uw belangen als cliënt en/of noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering.

E. DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Rasschaert Advocaten kan uw persoonsgegevens delen, al dan niet ter verwerking, met volgende personen of entiteiten:

 • De interne medewerkers van Rasschaert Advocaten, daarin begrepen vennoten, advocaten, advocaten-stagiairs, juristen en administratieve medewerkers;
 • De boekhouders en/of andere financiële consulenten van Rasschaert Advocaten;
 • De IT-providers van Rasschaert Advocaten in het kader van hun activiteiten als beheerder, onderhouder, ondersteuner en hoster van www.rasschaertadvocaten.be en de integrale IT-structuur van Rasschaert Advocaten.
 • Externe medewerkers en/of vervangers van Rasschaert Advocaten die in onderaanneming diensten verlenen aan Rasschaert Advocaten en/of samenwerken met Rasschaert Advocaten;
 • Gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren of deskundigen in het kader van hun (juridische) opdracht;
 • Stafhouders en andere instellingen die verbonden zijn aan het beroep van advocaat;
 • De Cel voor Financiële Informatieverwerkingen van de FOD Financiën.

In het kader van wettelijke verplichtingen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, overheidsinstellingen, entiteiten of ondernemingen en dit zowel binnen als buiten de EU. Rasschaert Advocaten is in dit geval niet langer verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

F. BEWAREN VAN GEGEVENS

Rasschaert Advocaten bewaart uw gegevens in elektronische vorm en dit op een beveiligde server die zich in België bevindt.

Rasschaert Advocaten bewaart uw gegevens in papieren vorm en dit op een beveiligd kantoor, waarin voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen ter bescherming van uw gegevens.

Rasschaert Advocaten zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de onder punt b bepaalde doeleinden te bereiken, behoudens wanneer er andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn op de bewaring en verwerking van uw persoonsgegevens.

G. UW RECHTEN

Wanneer Rasschaert Advocaten uw persoonsgegevens bewaart en/of verwerkt, beschikt u over de volgende rechten:

 • Het recht op informatie inzake het bewaren en/of verwerken van uw gegevens, zoals verstrekt door onderliggende privacyverklaring;
 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • Het recht om kosteloos een afschrift van uw persoonsgegevens te bekomen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, behoudens wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • Het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht om kosteloos uw gegevens over te dragen aan een nieuwe gegevensverantwoordelijke;
 • Het recht om uw toestemming, wanneer van toepassing, op niet-retroactieve wijze in te trekken;
 • Het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie als Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

G. ONZE PLICHTEN

Rasschaert Advocaten zal alle noodzakelijke en passende maatregelen nemen ter bescherming van de bewaarde en verwerkte gegevens, onder meer op het gebied van toegangscontrole, fysieke en operationele veiligheid, en dit zowel voor digitale als papieren gegevens.

Rasschaert Advocaten zal, conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking, een register bijhouden waarin alle gegevensverwerkingen worden geregistreerd.

Rasschaert Advocaten zal, op verzoek, haar volledige medewerking verlenen aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Rasschaert Advocaten zal, indien noodzakelijk en/of verplicht, beveiligingsinbreuken alsook datalekken onmiddellijk melden aan de gegevensbeschermingsautoriteiten en dit uiterlijk 72 uur na kennisname van de inbreuk.

Indien deze inbreuken en/of datalekken een hoog risico inhouden voor uw rechten, zal Rasschaert Advocaten eveneens de inbreuk melden aan uzelf en dit uiterlijk 72 uur na kennisname van de inbreuk.