Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Expertises

Ons kantoor is gespecialiseerd in de publieke sector en de non-profit in Vlaanderen en Brussel. Rasschaert Advocaten streeft ernaar om haar dienstverlening steeds verder te optimaliseren door: 

  • bewust te kiezen voor een beheersbare organisatie, die efficiënt en laagdrempelig kan werken, en waar het persoonlijk contact met de advocaat en adviseur zeer belangrijk is;
  • Rasschaert Advocaten als hét aanspreekpunt te laten fungeren voor alle vragen en problemen van lokale besturen. Het kantoor zorgt voor de juiste opvolging en de inzet van de juiste expertise;
  • een nieuwe organisatievorm te hanteren binnen de juridische dienstverlening aan lokale besturen, waarbij expertise, kwaliteit en efficiëntie elkaar in evenwicht houden;
  • zowel te waken over de juridische inhoud als de communicatiestijl van onze adviezen;
  • strategische partnerschappen te zoeken met andere professionelen zodat we een brede dienstverlening kunnen aanbieden.
Vanuit het kantoor worden de volgende diensten geleverd aan lokale besturen.

geschillenbehandeling voor burgerlijke en administratieve rechtbanken

het bestuur wordt in haar geschil met derden in rechte bijgestaan en verdedigd voor de burgerlijke rechtbanken in gans Vlaanderen (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, hof van beroep), en voor administratieve rechtbanken of beroepsinstanties (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, minister, beroepscommissies, …)
+

project(bege)leiding

het bestuur wordt begeleid bij het uitdenken, opzetten, communiceren, uitvoeren en opvolgen van complexe projecten (vb. vastgoedtransacties, samenwerkingen met overheid en privé,…). Er wordt tevens ondersteuning geboden bij organisatorische ingrepen, optimalisaties of omvormingen (vb. gemeentelijke VZW’s, gemeentebedrijven, IVA’s, …).

Het bestuur kan ook de projectleiding en /of de projectcommunicatie toevertrouwen aan Rasschaert Advocaten

+

omgevingsrecht: milieu en ruimtelijke ordening, wegen

het aanvechten van vergunningen, het verdedigen van het bestuur wanneer eigen beslissingen worden aangevochten (vergunningen, planning), opmaak van stedenbouwkundige verordeningen, nazicht van verkavelingsvoorschriften en planvoorschriften, ondersteuning bij bezwaren, …
+

verzelfstandiging en lokale besturen

oprichting autonome bedrijven, gemeentelijke en provinciale verenigingen, OCMW-verenigingen en vennootschappen, filialen, doorlichtingen en haalbaarheidsstudies, vereffening, organisatorische en fiscale optimalisaties, bijstand van verzelfstandigde agentschappen, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten, statuten, verenigingsrecht, …
+

personeelsaangelegenheden en tucht

+

zorg en welzijn

+

onderhandelingen

onderhandelaar voor besturen met private en publieke partijen, burgers en bedrijven, …
+

organieke regelgeving, organisatie en verkiezingen

alle mogelijke discussies over gemeenterecht, OCMW – recht, intergemeentelijk recht, provincierecht, betwisting van verkiezingen, onbestuurbaarheid, etc.
+

administratieve vereenvoudiging en de opmaak van wetgeving, verordeningen en reglementen

doorlichting en screening van reglementen, voorstellen tot administratieve vereenvoudiging, interne vorming, behoorlijk notuleren, opmaak en nazicht van notulen en reglementen.
+

publiek-private samenwerking: stadsontwikkeling, gebiedsontwikkeling, brownfields, infrastructuur, …

het bestuur wordt juridisch en strategisch bijgestaan bij het opzetten van PPS, de behoeftebepaling, de omschrijving van de randvoorwaarden, onderzoek naar de subsidiemogelijkheden, het opmaken van leidraden en bestekken, het selecteren en gunnen, het onderhandelen, de opmaak van overeenkomsten, het aftoetsen bij hogere instanties of andere overheden, het communiceren en toelichten, het realiseren van de PPS, problemen bij uitvoering, …
+

overheidsopdrachten: marktverkenning, selectie, gunning en uitvoering

het opmaken van selectieleidraden, gunningsleidraden, lastenboeken en bestekken, het nazien van kandidaturen, inschrijvingen en offertes, de opmaak van selectie- en gunningsverslagen, het onderhandelen van overheidsopdrachten, de voorbereiding van de besluitvorming en notulen, de verdediging voor de rechtbank bij de betwisting van gunningsbeslissingen, de bijstand bij uitvoeringsproblemen, het opmaken van dadingsovereenkomsten, de toelichting voor een college of gemeenteraad, …
+

onteigening

opmaak van onteigeningsbesluit en projectnota, minnelijke onderhandelingen, gerechtelijke procedure, communicatie, …
+

publiekrechtelijk vastgoed: concessies, verkoop, zakelijke rechten, optimalisaties, erfdienstbaarheden, huur, …

onderhandelingen, opmaak contracten, bijstand bij discussies, contractbeheer, …
+

fiscaliteit

+

Burgerzaken

+

haalbaarheidsstudies, lokale fiscaliteit en subsidies

onderzoek naar de operationele, juridische, fiscale, economische en organisatorische haalbaarheid van projecten en plannen; onderzoek naar de diverse subsidiemogelijkheden, bijstand bij het aanvragen van subsidies, …
+

algemeen juridisch en strategisch advies aan lokale besturen

algemeen advies over geplande ontwikkelingen, beoogde besluitvorming, etc.
+
Steeds in samenspraak met het lokaal bestuur kunnen de diensten geleverd worden in een multidisciplinaire context.