Rasschaert Advocaten Expertises Header

Expertises

Rasschaert advocaten, opgericht in 2010, werkt uitsluitend voor lokale openbare besturen en non-profitorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Wim Rasschaert, oprichter & advocaat brengt 20 jaar ervaring aan boord.

Ons team ontzorgt dagelijks lokale besturen, ziekenhuizen, openbare woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, OCMW’s , scholen & universiteiten, welzijnsorganisaties, wijkgezondheidscentra, diensten geestelijke gezondheid, CAW’s, gemeentebedrijven, intergemeentelijke verenigingen, politiezones en hulpverleningszones.

Wij vertegenwoordigen onze cliënten voor de rechtbanken in gerechtelijke procedures en allerhande betwistingen. Daarnaast geven we ook juridisch en strategisch advies bij dossiers buiten de rechtbank, onderhandelingen, procedures of projecten.

Rasschaert Advocaten staat voor sterke juridische inhoudelijke oplossingen, heldere communicatie en persoonlijk contact.

In samenwerking met externe experten leveren we volgende diensten:

Het bestuur wordt in haar geschil met derden in rechte bijgestaan en verdedigd voor de burgerlijke rechtbanken in gans Vlaanderen (vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, hof van beroep), en voor administratieve rechtbanken of beroepsinstanties (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, minister, beroepscommissies, …)

Wij onderhandelen voor onze cliënten in complexe dossiers en geschillen over ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoed, waarbij we in gesprek gaan met omwonenden, eigenaars, experten, ontwikkelaars of andere overheden.

We onderhandelen en bemiddelen tussen overheden en openbare besturen onderling in het kader van fusies, reorganisaties, gezamenlijke projecten, de oprichting van interbestuurlijke organisaties, etc.

Tenslotte begeleiden we ook in house onderhandelingen met personeelsleden.

We adviseren bij de opmaak van contracten van zakelijke rechten, gebruiksrechten, erfdienstbaarheden en concessies. We onderhandelen en maken ontwerpen van overeenkomsten. We helpen bij de betwisting en naleving van deze contracten.

Wij helpen cliënten met de begeleiding van vastgoedprojecten zoals musea, administratieve centra, zwembaden, bibliotheken, sporthallen, scholen, ziekenhuizen, culturele centra, sportsites, stedelijke verdichtingsprojecten, onthardingen, werkloodsen, wegenis, toeristische centra, …:

 • Projectmanagement
 • Budgetraming
 • Opmaak behoeftenprogramma en marktverkenning
 • Opmaak opdrachtdocumenten (selectieleidraad, bestek, etc.)
 • Redactie en verslaggeving
 • Deelname, organisatie en opvolging jury
 • Voeren / leiden van onderhandelingen
 • Plaatsbezoeken organiseren
 • Intern en externe participatie en communicatie, draagvlakcreatie
 • Juridisch advies inzake overheidsopdrachten, lokale besturen, onteigeningen en bodem, vergunningen, etc.
 • Technisch advies (uitrusting, technieken, materialen, etc.)
 • Locatiestudies
 • Plaatsen, onderhandelen en gunnen van concessies
 • Subsidies
 • Fiscale optimalisaties
 • Detachering en overdracht van personeel
 • PPS – constructies
 • Vertegenwoordiging van het bestuur op werfvergaderingen
 • Opmaak beleidsplannen en analyses
 • Benchmarking
 • Voorontwerpen en ontwerpschetsen, ruimtelijke benadering
 • Opmaak masterplannen
 • Opvolging en notulering, intern en extern
 • Externe relaties en communicatie
 • Netwerking

U bepaalt als cliënt voor welke dienst u ons wil inschakelen. Indien nodig, schakelen wij andere experten in.

Wij adviseren en begeleiden onze cliënten bij alle mogelijke discussies over openbaarheid van bestuur, bestuurlijke aansprakelijkheid, belangenconflicten, audit,  motiveringsverplichting, gemeenterecht, OCMW – recht, intergemeentelijk recht, provincierecht, betwisting van verkiezingsuitgaven, aanvechten van resultaten, onbestuurbaarheid, etc.

We leveren, in samenwerking met Antaxius advocaten, advies aan onze cliënten over BTW, voorheffing, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. We maken of screenen belastingsreglementen.

We staan lokale besturen bij in geschillen voor de rechtbank inzake bvb. belastingen op drukwerk.

Voor het bekomen van rulings wordt samengewerkt met Antaxius advocaten.

Wij staan onze cliënten bij in het aanvechten van vergunningen, het verdedigen van het bestuur wanneer eigen beslissingen worden aangevochten (vergunningen, planning), opmaak van stedenbouwkundige verordeningen, nazicht van verkavelingsvoorschriften en planvoorschriften, ondersteuning bij bezwaren, …. Daarnaast begeleiden we onze cliënten voor het opmaken van vergunningsaanvragen van eigen projecten.

Doorlichting en screening van reglementen, voorstellen tot administratieve vereenvoudiging, interne vorming, behoorlijk notuleren, opmaak en nazicht van notulen en reglementen.

Lokale overheden krijgen steeds meer bevoegdheden en grotere verantwoordelijkheden. Deze trend zet zich ook voort binnen de diensten burgerzaken, waar lokale besturen steeds meer geconfronteerd worden met (complexe) juridische problemen en procedures en steeds mondigere burgers.

We adviseren, samen met enkele experten, lokale besturen bij vragen over burgerlijke stand en bevolking. We staan besturen bij in juridische geschillen inzake vreemdelingen, privacy, verblijf, schijnhuwelijken en -erkenningen, etc.

Dankzij een duurzame samenwerking met Nike Wellens en Ingrid De Belser hebben we 2 ervaren adviseurs aan boord om samen met Lindsay Dedrie uw vragen hieromtrent te beantwoorden met kennis van zaken.

We adviseren en begeleiden openbare besturen bij de oprichting van autonome bedrijven, gemeentelijke en provinciale verenigingen, welzijnsverenigingen. We maken haalbaarheidsstudies en oprichtingsdossiers, en we doen doorlichtingen op de eigen organisatie.

We doen vereffeningen, organisatorische en fiscale optimalisaties, en leveren bijstand aan verzelfstandigde agentschappen voor de opmaak van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten, statutenwijzigingen, vragen over verenigingsrecht, …

We adviseren in verschillende sectoren en beleidsdomeinen (ruimtelijke ontwikkeling, welzijn en zorgcentra, cultuur en ontspanning, wonen, energie, landschap, archeologie, …).

Het bestuur wordt juridisch en strategisch bijgestaan bij het opzetten van pps, de behoeftebepaling, de omschrijving van de randvoorwaarden, onderzoek naar de subsidiemogelijkheden, het opmaken van leidraden en bestekken, het selecteren en gunnen, het onderhandelen, de opmaak van overeenkomsten, het aftoetsen bij hogere instanties of andere overheden, het communiceren en toelichten, het realiseren van de pps, problemen bij uitvoering, …

Samen met andere experten, geven we advies in personeelszaken en staan we de besturen bij in hun geschillen met personeelsleden of tuchtdossiers.

Het opmaken van selectieleidraden, gunningsleidraden, lastenboeken en bestekken, het nazien van kandidaturen, inschrijvingen en offertes, de opmaak van selectie- en gunningsverslagen, het onderhandelen van overheidsopdrachten, de voorbereiding van de besluitvorming en notulen, de verdediging voor de rechtbank bij de betwisting van gunningsbeslissingen, de bijstand bij uitvoeringsproblemen, het opmaken van dadingsovereenkomsten, de toelichting voor een college of gemeenteraad, …

Wij staan onteigenende overheden bij in het onderzoek naar de verwervingsmogelijkheden, de opmaak van het onteigeningsbesluit, de onteigeningsnoodzaak en de projectnota. We doen of begeleiden de minnelijke onderhandelingen, en voeren de gerechtelijke procedure. We behandelen de bezwaren in het kader van onteigeningen, vergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Wij staan de lokale besturen bij in geschillen over gemeentelijke wegen. We adviseren in dossiers over verjaring, verwerving en onteigening, erfdienstbaarheden van publieke overgang, openbaar domein, zakelijke rechten, buurtwegen, etc.

Wij staan de lokale besturen bij in hun vragen over fusies, samenwerking met andere besturen of interne herschikkingen. In samenwerking met andere experten kunnen we transities begeleiden, bemiddelen met het personeel, of communicatiecampagnes opzetten.

We verzorgen de juridische begeleiding bij gemeentelijke fusies (vb. overdracht van contracten,…).

Wij voeren voor studies uit voor openbare besturen omtrent innovatieve en collectieve woonvormen. We adviseren over welke rol hierin gespeeld kan worden.

Wij helpen de aanbesteder bij het vooronderzoek en de analyse van de destbetreffende markt in functie van het opmaken van een bestek. We screenen het aanbod, de spelers én de criteria die kunnen helpen bij het formuleren en opmaken van een bestek met technische en functionele behoeften.

Kunnen we jouw organisatie of bestuur ergens mee helpen?

Karen
Jan
Rasschaert Advocaten Carmen Ka Main Man
Rasschaert Advocaten Overons Caroline De Smet
Rasschaert Advocaten Overons Manik Peferoen
Rasschaert Advocaten Overons Flora Wauters
Abdel
Anneleen
Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert
Rasschaert Advocaten Overons Annita Van Herpe
Rasschaert Advocaten Ruben Merckx
Ilsevhove
Rasschaert Advocaten Overons Kristien Devos
Rasschaert Advocaten Stijn Knaepen
Rasschaert Advocaten Overons Lindsay Dedrie
Rasschaert Advocaten Overons Karel Verbestel
Rasschaert Advocaten Overons Ingrid
Rasshcaert Advocaten Nike