Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Nieuwsflash Januari 2024

Enkele nieuwigheden inzake voorschotten en biedvergoedingen en 
het doorgeven van de individuele plaats in het voorlopig klassement.

Schrijf in voor een webinar op 30/1 op helemaal up-to-date te zijn.

Op 16 oktober 2023 werd een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat de toegang van kmo’s betreft, ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De wijzigingen moeten de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten bevorderen. De maatregelen gaan hoofdzakelijk over het toekennen, in sommige hypothesen, van voorschotten en biedvergoedingen en op het doorgeven van de individuele plaats in het voorlopig klassement.

1. Het toekennen, in sommige hypothesen, van voorschotten
 

De nadruk ligt op de verbetering van de betalingsvoorwaarden door het verplicht toekennen, in sommige gevallen, van voorschotten aan kmo’s in oplopende percentages naargelang de omvang van de onderneming, teneinde rekening te houden met de spanningen op het vlak van de cashflow die door de deelname aan een overheidsopdracht kunnen ontstaan.

De eerste hypothese heeft betrekking op het geval waarbij men gebruik maakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging omdat de goed te keuren uitgave lager is dan het door de Koning bepaalde bedragen (met andere woorden wanneer zij de toepassing inroepen van artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, a), voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wat de klassieke sectoren betreft, dan wel van artikel 124, § 1, 1°, voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, wat de speciale sectoren betreft).

De reden dat er voor een algemene verplichting wordt geopteerd tot het toekennen van een voorschot bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking op basis van de prijs, is dat vermeden moet worden dat de betreffende aanbesteders enkel die ondernemingen zouden uitnodigen om een offerte in te dienen, waarvan zij weten dat aan deze ondernemingen geen voorschot zou moeten toegekend worden.

De tweede hypothese waarbij een voorschot verplicht is heeft betrekking op het geval waarbij de betreffende aanbesteders gebruik maken van een andere procedure dan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging en de opdrachtnemer een kmo blijkt te zijn, namelijk een onderneming waar minder dan tweehonderdvijftig personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet vijftig miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal drieënveertig miljoen euro niet overschrijdt.

Er werden uitzonderingen voorzien op de voormelde verplichting in beide hypothesen om het voorschot toe te kennen voor de opdrachten voor werken die door de opdrachtnemers worden voorgefinancierd, voor de overheidsopdrachten die betrekking hebben op leasing, huur of huurkoop, voor verzekeringsdiensten, voor de overheidsopdrachten gesloten op basis van een abonnement of waarbij betaald wordt op basis van een periodiek verbruik en de overheidsopdrachten met een uitvoeringstermijn die korter is dan twee maanden.

Er wordt een plafondbedrag van 225.000 euro voorzien. Behoudens een aantal uitzonderingsgevallen mag het bedrag van het voorschot niet hoger zijn dan dit laatste bedrag.

De aanbesteder wordt verplicht de betaling van een voorschot te signaleren op een formulier dat beschikbaar wordt gesteld op het e-procurement platform. Dit formulier is verbonden met de aankondiging van gegunde opdracht of de vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht.

2. Het toekennen, in sommige hypothesen, van biedvergoedingen


Als een aanbesteder, via een bepaling in de opdrachtdocumenten, eist dat offertes vergezeld gaan van monsters, maquettes, prototypes, tekeningen, andere grafische ontwerpen of enig ander ontwerp in de domeinen van de plastische kunsten, de muzikale kunsten, de cinematografische kunsten of de podiumkunsten, dan voorziet de aanbesteder in de betaling van een biedvergoeding.

Nu zijn er wel uitzonderingen op deze betalingsverplichting, zoals wanneer de inschrijver een substantieel onregelmatige of onaanvaardbare offerte heeft ingediend.

Het loutere feit dat in de offerte de voorgestelde uitvoeringswijze (het concept) moet beschreven worden (bijvoorbeeld een concept om een ICT-oplossing uit te werken), volstaat dan weer niet opdat een biedvergoeding zou verplicht zijn (voor zover niet tevens een monster, maquette, prototypes, tekening of een ontwerp in het domein van een van de voormelde kunsten moet voorgelegd worden). Indien een tekening vereist wordt van technische aard, dan moet ook hiervoor een biedvergoeding voorzien worden.

De biedvergoeding is ook niet van toepassing in de gevallen waarbij de aanbesteder gebruik maakt van de openbare procedure of van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging.

De aanbesteder bepaalt het bedrag en dit moet vermeld worden in het formulier van de aankondiging op e-Procurement.

3. Het doorgeven van de individuele plaats in het voorlopig klassement

Bij een openbare of niet-openbare procedure beneden de Europese drempel en met enkel het gunningscriterium de prijs, dient de aanbesteder gelijktijdig elke inschrijver zijn individuele en voorlopige plaats in het klassement mee te delen, naar aanleiding van of onmiddellijk na de opmaak van het proces-verbaal van opening van de offertes.

Ondernemingen krijgen bijgevolg iets meer informatie over hun individuele plaats in het klassement, zodat zij hun kansen op de toewijzing van de opdracht beter kunnen inschatten en de agenda van hun activiteiten beter kunnen organiseren.

De betreffende kennisgeving is beperkt in omvang. De namen en de plaats van de andere inschrijvers mogen geenszins worden doorgegeven door de aanbesteder.

Schrijf in voor een webinar op 30/1 op helemaal up-to-date te zijn.