Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Nieuwsflash September 2023

Enkele nieuwigheden inzake regelgeving overheidsopdrachten vanaf september 2023

Met het Koninklijk besluit van 13 augustus 20231 heeft de wetgever enkele nieuwigheden inzake de regelgeving overheidsopdrachten ingevoerd.

Hiermee is een volgende stap gezet in de concrete uitwerking van de wetswijzigingen aan de wetgeving overheidsopdrachten van 8 februari 2023 waarover we eerder dit jaar een actua-webinar hebben gegeven.

1Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concilseessies

 

1. De regeling van de samenstelling van het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies 
Elke lidstaat moet de toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies laten controleren door de daartoe bevoegde instanties. De resultaten van deze monitoringactiviteiten moeten elke drie jaar worden gepubliceerd en doorgestuurd naar de Europese Commissie in een toezichtrapport. Het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies zal de FOD Kanselarij van Eerste Minister bijstaan in het kader van de opmaak van dit toezichtrapport.

 

In het comité zetelen afgevaardigden van overheidsdiensten en van diverse regeringen, diensten of instanties. De afgevaardigden en plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van zes jaar.

 

2. Vereenvoudigde aankondigingen van gegunde opdracht
De vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht moet vanaf 1 september 2023 ingevuld worden voor de opdrachten onder de Europese drempels (momenteel inzake klassieke sectoren: voor werken: 5.382.000 euro en leveringen en diensten: 215.000 euro).
De inhoud van de aankondiging werd vereenvoudigd ten opzichte van de inhoud die opgenomen moet worden in de aankondiging van gegunde opdracht voor de opdrachten die de drempel voor de Europese bekendmaking bereiken. De inlichtingen die in de vereenvoudigde aankondigingen van gegunde opdracht opgenomen moeten worden, zijn opgenomen in Bijlage 1 (klassieke sectoren) en bijlage 2 (speciale sectoren) bij het KB van 13 augustus 2023.

 

3. Verplichte vermeldingen in het proces – verbaal van opening
Er worden daarnaast een aantal andere aanpassingen doorgevoerd met het oog op een efficiënte monitoring, onder meer met het oog op het meten van de KMO-participatie. Voortaan is het verplicht om in het proces-verbaal van opening niet alleen de naam of de handelsnaam van de inschrijvers op te nemen, maar ook hun identificatienummer. Wat de Belgische inschrijvers betreft komt dit overeen met het ondernemingsnummer dat wordt toegekend bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

4. Vermeldingen in aankondiging van een gegunde opdracht
Er wordt ook voorzien dat zowel de waarde van de begunstigde offerte als de waarde van de laagste en hoogste offerte zullen opgegeven moeten worden in de aankondiging van een gegunde opdracht.

 

HERINNERING: vanaf 4 september is het nieuw e-procurement platform van start gegaan en dient u de plaatsing van overheidsopdrachten vanaf een geraamd bedrag van 30.000 EUR ex. btw verplicht elektronisch te laten verlopen.
Ons kantoor is erkend als kenniscentrum inzake e-procurement en heeft bovendien 2 geaccrediteerde opleiders in huis (mevr. Caroline Desmet en dhr. Manik Peferoen) om uw bestuur verder concreet wegwijs te maken (zie deze link). Volg onze LinkedIn om verder op de hoogte te blijven!