Scroll Top
Gentse Steenweg 323, 9620 Zottegem

Gedaan met eindeloze onderhandelingen bij onteigening, een nieuwe troef voor de onteigenende besturen

Op 14 oktober 2020 heeft het Vlaams Parlement de wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet voor wat betreft de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn aangenomen. Op 16 oktober heeft de Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van dit wijzigingsdecreet, waarna het wijzigingsdecreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 oktober 2020. Inwerkingtreding is voorzien op 1 december 2020.

Dit houdt in dat een minnelijke onderhandelingstermijn zal worden ingevoerd van maximaal één jaar, die ingaat vanaf de derde dag na de postdatum van de beveiligde zending gericht aan de te onteigenen personen door de onteigenende instantie om hen van de onderhandelingstermijn op de hoogte te stellen.

Na het verstrijken van de termijn kan de te onteigenen persoon zich niet langer beroepen op de onderhandelingsplicht vanwege de onteigenende instantie. De onteigenende instantie kan bij het verstrijken van die termijn onmiddellijk overgaan tot de gerechtelijke onteigeningsprocedure (uiteraard nog steeds pas na minstens vier weken na een laatste schriftelijk aanbod en nadat de poging tot onderhandeling kan worden aangetoond zoals reeds was voorzien in het Vlaams Onteigeningsdecreet en het bijhorend onteigeningsbesluit).

Omgekeerd is het echter wél zo dat de onteigenende instantie uiteraard ook na het verstrijken van de onderhandelingstermijn, de minnelijke onderhandeling kan voortzetten als zij oordeelt dat dit nuttig is. De onderhandelingstermijn heeft met andere woorden voornamelijk een signaalfunctie om aanslepende procedures en trage grondverwerving te vermijden zodat sneller knopen kunnen worden doorgehakt en dat het niet de bedoeling is dat de onderhandelingen nodeloos en eindeloos worden gerekt.

Het wijzigingsdecreet zal binnenkort in werking treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (1 december 2020).

De minnelijke onderhandelingstermijn zal voor het eerst kunnen worden toegepast op onteigeningen waarvan het voorlopig onteigeningsbesluit werd opgemaakt op of na de dag van inwerkingtreding. Met andere woorden geldt de minnelijke onderhandelingstermijn nog niet voor onteigeningen waarvan de administratieve procedure reeds lopende is en waarbij er dus al een voorlopig onteigeningsbesluit is opgemaakt.

Aarzel niet ons te contacten bij vragen.